View of Duobu bridge in China’s Tibet

1/7
Aerial photo taken on Oct. 28, 2019 shows the Duobu bridge in Nyingchi, southwest China`s Tibet Autonomous Region. The Duobu bridge is located on the Lhasa-Nyingchi high-grade road. (Xinhua/Purbu Zhaxi)

View of Duobu bridge in China’s Tibet

2/7
Aerial photo taken on Oct. 28, 2019 shows the Duobu bridge in Nyingchi, southwest China`s Tibet Autonomous Region. The Duobu bridge is located on the Lhasa-Nyingchi high-grade road. (Xinhua/Li Xin)

View of Duobu bridge in China’s Tibet

3/7
Aerial photo taken on Oct. 28, 2019 shows the Duobu bridge in Nyingchi, southwest China`s Tibet Autonomous Region. The Duobu bridge is located on the Lhasa-Nyingchi high-grade road. (Xinhua/Purbu Zhaxi)

View of Duobu bridge in China’s Tibet

4/7
Aerial photo taken on Oct. 28, 2019 shows the Duobu bridge in Nyingchi, southwest China`s Tibet Autonomous Region. The Duobu bridge is located on the Lhasa-Nyingchi high-grade road. (Xinhua/Li Xin)

View of Duobu bridge in China’s Tibet

5/7
Aerial photo taken on Oct. 28, 2019 shows the Duobu bridge in Nyingchi, southwest China`s Tibet Autonomous Region. The Duobu bridge is located on the Lhasa-Nyingchi high-grade road. (Xinhua/Purbu Zhaxi)

View of Duobu bridge in China’s Tibet

6/7
Aerial photo taken on Oct. 28, 2019 shows the Duobu bridge in Nyingchi, southwest China`s Tibet Autonomous Region. The Duobu bridge is located on the Lhasa-Nyingchi high-grade road. (Xinhua/Li Xin)

View of Duobu bridge in China’s Tibet

7/7
A car runs on the Duobu bridge in Nyingchi, southwest China`s Tibet Autonomous Region, Oct. 28, 2019. The Duobu bridge is located on the Lhasa-Nyingchi high-grade road. (Xinhua/Purbu Zhaxi)